Přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo? Registrace nového účtu
6

PO TELEFONU BĚHEM MINUTKY

296 303 403

Po-Pá: 800-1800

JEDNODUŠE ZADEJTE TO HLAVNÍ A JE TO ONLINE

IHNED
objednat
Úvodní stránka Nakupování Obchodní podmínky HyperOdvoz

Obchodní podmínky HyperOdvoz

obchodní společnosti HyperMedia, a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00


I.DEFINICE / VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

I.1 Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1 VOP se rozumí tyto obchodní podmínky;

I.1.2 Zprostředkovatelem se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky HyperMedia, a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249, která je Provozovatelem Webového portálu;

I.1.3 Kupujícím se rozumí třetí osoba, která uzavřela se Zprostředkovatelem Smlouvu, a která má zájem prostřednictvím činnosti Zprostředkovatele koupit od třetí osoby (Prodávajícího) zboží;

I.1.4 Prodávajícím se rozumí třetí osoba, která prostřednictvím Webového portálu nabízí k prodeji své zboží a na základě činnosti Zprostředkovatel uzavře s Kupujícím ohledně nabízeného zboží Kupní smlouvu;

I.1.5 Smlouvou se rozumí smlouva o zprostředkování koupě zboží, kterou se (i) Zprostředkovatel zavazuje (a)vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl Kupující příležitost uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu, a kterou se (ii) Kupující zavazuje (a)zaplatit Kupní cenu Prodávajícímu; K uzavření Smlouvy dojde v okamžiku, kdy Kupující v rámci webového rozhraní na Webovém portálu u konkrétní Inzerce zvolí možnost zakoupení zboží.

I.1.6 Smluvní stranou se rozumí Zprostředkovatel a Kupující nebo kdokoli z nich;

I.1.7 Doručením se rozumí předání zakoupeného zboží Zprostředkovatelem Kupujícímu, a to (i) osobním vyzvednutím na adrese skladu

Zprostředkovatele, nebo (ii) doručením zakoupeného zboží od kurýrní či zásilkové služby, která zboží doručí Kupujícímu na náklady Kupujícího, nebo (iii) doručením zakoupeného zboží Zprostředkovatelem Kupujícímu na náklady Kupujícího.

I.1.8 Uživatelským přístupem se rozumí přístup Kupujícího do administračního systému Webového portálu umožňující Kupujícímu sledovat pozici zakoupeného zboží; Uživatelský přístup je možný pouze na základě přidělených Přístupových údajů;

I.1.9 Přístupovými údaji se rozumí uživatelské jméno a/ nebo heslo a / nebo jiný údaj nezbytný pro přístup do administračního systému Webového portálu přidělený Zprostředkovatelem Kupujícímu;

I.1.10 Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva o prodeji zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím Webového portálu, která bude uzavřena na základě přijetí nabídky ke koupi zboží Kupujícím, základní náležitosti Kupní smlouvy jsou stanoveny těmito VOP, Smlouvou a obsahem Inzerce. Přijetím těchto VOP Kupující zmocňuje Zprostředkovatele k tomu, aby jménem Kupujícího a na účet Kupujícího uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu, a aby přijal Kupní cenu od Kupujícího a předal jí Prodávajícímu. Nebude-li dále ve VOP stanoveno jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy okamžikem přijetí nabídky ke koupi zboží ze strany Kupujícího a zároveň úhradou Kupní ceny Zprostředkovateli;

I.1.11 Inzercí se rozumí obrazové, textové, kombinované nebo jiné sdělení Prodávajícího obsahující konkrétní nabídku zboží prodávaného Prodávajícím adresovanou určitému, popř. neurčitému okruhu třetích osob, včetně podrobného popisu zboží a informací o něm, ceny a případných jiných podmínek;

I.1.12 Webovým portálem se rozumí webový portál provozovaný Zprostředkovatelem na internetové adrese (URL) http://www.hyperodvoz.cz,

pokud není jinde v těchto VOP či v nadpisu jednotlivého článku konkrétní webový portál blíže specifikován;

I.1.13 Administrací Inzerce se rozumí (i) vkládání Inzerce na Webový portál nebo (ii) její aktualizace;

I.1.14 Kupní cenou se rozumí kupní cena, za kterou Kupující koupí zboží nabízené Prodávajícím na Webovém portálu, a která je uvedena u zboží v rámci Inzerce;

I.2 Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP I.2.1 odkazy na „články” budou vykládány jako odkazy na články těchto VOP;

I.2.2 odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto budou průběžně doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;

I.2.3 odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;

I.2.4 odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky;

I.2.5 pojmy definované v těchto VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

I.3 Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP nebudou brány v úvahu.

II.OBECNĚ

II.1 Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím založené Smlouvou. Otázky neupravené těmito VOP, Smlouvou, resp. Formulářem se řídí právními předpisy České republiky.

II.2 Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě, resp. Formuláři mají přednost před zněním těchto VOP.

II.3 Je-li Smluvními stranami odkázáno na aplikaci těchto VOP, mají tyto VOP přednost před případnými obchodními podmínkami Kupujícího.

II.4 Kupující byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím se nepoužijí všeobecné podmínky Kupujícího, i pokud na ně Kupující odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření smlouvy od Zprostředkovatele, ledaže Zprostředkovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Kupujícího akceptuje. Za tímto účelem Zprostředkovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak pokud Kupující odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Zprostředkovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Kupujícího.

II.5 Smluvní strany si sjednaly, že v jejich závazku se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

II.6 Zprostředkovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto VOP včetně souvisejících dokumentů (zejména ceník služeb Zprostředkovatele). Zprostředkovatel je pak povinen zaslat Kupujícímu (a to elektronicky na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu) znění změněných VOP nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Kupující je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Kupujícím, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Zprostředkovateli.

III.BLIŽŠÍ VYMEZENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

III.1 Zprostředkovatel na základě třetí smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Webového portálu zprostředkovává prodej zboží, a to zveřejněním Inzerce na Webovém portálu, či jiným způsobem.

III.2 V rámci Inzerce je zboží nabízené Prodávajícím k prodeji specifikováno, tedy je uvedena identifikace zboží, jeho množství, stav a staří, jsou zveřejněny fotografie zboží a případně uvedeny vady zboží.

III.3 V případě zájmu Kupujícího koupit nabízené zboží prostřednictvím Webového portálu, Kupující v rámci webového rozhraní na Webovém portálu u konkrétní Inzerce zvolí možnost zakoupení zboží. Zakoupením zboží se Kupující zavazuje uhradit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zakoupení zboží Prodávajícímu prostřednictvím Zprostředkovatele Kupní cenu. Zprostředkovatel prostřednictvím Uživatelského rozhraní a e-mailovou zprávou, nebo třetí osoba obdobným způsobem potvrdí Kupujícímu zakoupení zboží a vyzve jej k úhradě Kupní ceny, za tím účelem sdělí Kupujícímu specifikaci Kupní ceny (tedy především částku k úhradě, její splatnost, číslo účtu a variabilní symbol). Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Zprostředkovatele.

III.4 V případě, že Kupující neuhradí Kupní cenu ani do 5 pracovních dnů ode dne zakoupení zboží, Smlouva zaniká a Zprostředkovatel je oprávněn zboží nabízet k dalšímu prodeji.

III.5 V případě řádné a včasné úhrady Kupní ceny dojde k uzavření Kupní smlouvy a ke vzniku závazku Kupujícího převzít zakoupené zboží.

III.6 Zprostředkovatel je povinen doručit zakoupené zboží Kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne řádné úhrady Kupní ceny. Zprostředkovatel splní tento závazek buď připravením zboží k vyzvednutí na skladě, nebo jeho předáním dopravci, který má zboží Kupujícímu doručit.

III.7 Způsob Doručení zboží bude určen Kupujícím při koupi zboží, a to volbou jedné z variant Doručení uvedené na webovém rozhraní Webového portálu po zvolení možnosti zakoupit zboží. Při volbě varianty Doručení kurýrní či zásilkovou službou nebo Zprostředkovatelem Kupující rovněž uvede adresu, na kterou má být zboží doručeno.

III.8 V případě, že Kupující zvolí jako možnost Doručení zboží variantu osobního vyzvednutí, bude zboží připraveno k předání ve skladu Zprostředkovatele na adrese Nupaky 155 v době dle předchozí dohody Zprostředkovatele a Kupujícího, a to po dobu 5 pracovních dnů ode dne sdělení Zprostředkovatele Kupujícímu, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Zprostředkovatel sdělí Kupujícímu prostřednictvím Uživatelského rozhraní a e-mailové zprávy, že je zboží připraveno ve skladu k vyzvednutí. Vyzvednutí zboží a jeho převzetí Kupující potvrdí Zprostředkovateli podpisem na potvrzení o předání zboží.

III.9 Nevyzvedne-li si Kupující zboží ani do 7 pracovních dnů po uplynutí termínu k vyzvednutí Zboží, Smlouva i Kupní smlouva bez dalšího zaniká a Zprostředkovatel vrátí Kupujícímu Kupní cenu na účet, ze kterého byla Kupní cena Kupujícím uhrazena. Zprostředkovatel je v takovém případě oprávněn náklady mu vzniklé s nevyzvednutím zboží ze strany Kupujícího odečíst z Kupní ceny, resp. je vůči Kupujícímu vymáhat.

III.10 V případě, že Kupující zvolí jako možnost Doručení zboží variantu doručením prostřednictvím kurýrní či zásilkové služby nebo Zprostředkovatelem, oznámí Zprostředkovatel Kupujícímu, že předal zboží dopravci k doručení a bude jej informovat o dni a termínu doručení, kdy bude dopravce Kupujícímu zboží doručovat. Doručení zboží Kupující potvrdí dopravci podpisem na potvrzení o doručení zboží.

III.11 Nezastihne-li dopravce Kupujícího na jím uvedené adrese v oznámený den doručování zboží, nebo nepřevezme-li si Kupující zboží od dopravce, a to ani při opakovaném doručování zboží, Smlouva i Kupní smlouva bez dalšího zaniká a Zprostředkovatel vrátí Kupujícímu Kupní cenu na účet, ze kterého byla Kupní cena Kupujícím uhrazena. Zprostředkovatel je v takovém případě oprávněn náklady mu vzniklé s nedoručením zboží ze strany Kupujícího odečíst z Kupní ceny, resp. je vůči Kupujícímu vymáhat.

III.12 Kontakt mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím se po celou dobu trvání Smlouvy bude uskutečňovat prostřednictvím (i) e-mailové komunikace (kontakt Zprostředkovatele: podpora@hyperodvoz.cz, Kupující tento kontakt uvede ve své registraci při koupi zboží), (ii) přes Uživatelský přístup, (iii) telefonicky (zákaznická podpora Zprostředkovatele, tel. 296303403) – v této souvislosti dává Kupující výslovný souhlas s nahráváním jeho telefonické komunikace se Zprostředkovatelem za účelem odstranění případných pochybností o obsahu komunikace.

III.13 Vlastnické právo k prodanému zboží přejde na Kupujícího teprve okamžikem Doručením zboží Kupujícímu.

III.14 Zprostředkovatel následně po Doručení zboží Kupujícímu zašle Prodávajícímu Kupní cenu.

III.15 Prodávající na zboží neposkytuje Kupujícímu žádnou záruku nad rámec zákona, prohlašuje však, že zboží je ve stavu, v jakém bylo popsáno a zdokumentováno v rámci Inzerce. Prodávající odpovídá za vady zboží, které bude zboží po jeho předání Kupujícímu vykazovat oproti množství, jakosti, či provedení zboží, jak bylo zboží popsáno a zdokumentováno v Inzerci. Kupující proto nemůže uplatnit vady zboží, které byly popsány v Inzerci nebo byly viditelné na fotografiích zveřejněných v rámci Inzerce. Kupující je oprávněn případnou vadu zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejdéle však ve lhůtě 14 dnů od dne převzetí zboží. Pokud Kupující uplatní vadu zboží (kvůli absenci vlastností zboží oproti popisu v kontaktním formuláři) v průběhu 14 dnů ode dne převzetí zboží, je oprávněn k vyřízení takové reklamace za Prodávajícího Zprostředkovatel, Kupující je tedy povinen uvedené vady v uvedené lhůtě uplatnit u Zprostředkovatele, a to buď telefonicky přes zákaznickou podporu Zprostředkovatele, nebo e-mailemZprostředkovateli. Kupující musí následně reklamované zboží doručit Zprostředkovateli k posouzení reklamované vady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne reklamace zboží. K později uplatněným vadám nebude již přihlíženo. V této souvislosti tak Kupující zmocňuje Zprostředkovatele ke všem jednáním vůči Prodávajícímu v souvislosti s uplatněním vad zboží ze strany Kupujícího v průběhu 14 dnů ode dne předání zboží Kupujícímu. Posoudí-liZprostředkovatel reklamaci zboží Kupujícím jako oprávněnou, vrátí Zprostředkovatel jménem Prodávajícího Kupujícímu zpět Kupní cenu, a to oproti předání nijak nepoškozeného zboží zpět, tím se má za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy i od Smlouvy. Posoudí-li Zprostředkovatel reklamaci zboží Kupujícím jako neoprávněnou, vrátí zboží Kupujícímu; v takovém případě si Kupující neoprávněně reklamované zboží vyzvedne ve skladu Zprostředkovatele, nebo po zaplacení poštovného mu jej Zprostředkovatel doručí zásilkovou službou. V případě, že si Kupující zboží ve skladu Zprostředkovatele nevyzvedne, resp. nezaplatí náklady na poštovné na vrácení zboží zpět, ani do 1 měsíce od dne sdělení Zprostředkovatele, že je reklamace neoprávněná, Kupní smlouva bez dalšího zaniká a Zprostředkovatel vrátí Kupujícímu Kupní cenu na účet, ze kterého byla Kupní cena Kupujícím uhrazena. Zprostředkovatel je v takovém případě oprávněn náklady mu vzniklé s nevyzvednutím zboží ze strany Kupujícího odečíst z Kupní ceny, resp. je vůči Kupujícímu vymáhat.

III.16 Kupující souhlasí s tím, že případné jiné zákonné nároky plynoucí kupujícímu z vadného plnění, nežli právo odstoupit od Kupní smlouvy a právo na vrácení Kupní ceny, jsou Smluvními stranami vyloučeny, a to především s ohledem na to, že prostřednictvím Webového portálu je nabízeno k prodeji použité zboží. V případě, že Kupující uplatní dle jeho zákonného oprávnění vady po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne převzetí zboží, nebo jakékoliv jiné nároky plynoucí Kupujícímu vůči Prodávajícímu z Kupní smlouvy (především nároky z odpovědnosti za škody) musí takové nároky uplatňovat Kupující přímo vůči Prodávajícímu. Zprostředkovatel v těchto případech sdělí identifikaci Prodávajícího (včetně osobních údajů Prodávajícího) Kupujícímu.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

IV.1 Kupující uděluje Zprostředkovateli souhlas se zpracováním veškerých svých poskytnutých osobních údajů a souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly Zprostředkovatelem zařazeny do jeho databáze, uchovávány a případně předány třetím osobám – obchodním partnerům. Zprostředkovatel je oprávněn tyto osobní údaje použít pro svojí reklamní a marketingovou činnost, zasílání obchodních sdělení a komunikaci.

IV.2 Kupující poskytuje tento souhlas dobrovolně a je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, přičemž osobní údaje budou uloženy po dobu trvání souhlasu. Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je tento souhlas.

IV.3 Zprostředkovatel tímto Kupujícího informuje o tom, že má právo dotazovat se na uchovávání a zpracovávání jeho osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů a právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání svých údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů. Kupující má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

IV.4 Kupující tímto dává souhlas, aby Zprostředkovatel použil e-mail, telefonní a adresu uvedené Kupujícím při registraci při nákupu zboží k zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Zprostředkovatelem i k zasílání sdělení týkajících se Smlouvy. Kupující je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení.

V.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

V.1 Pokud se Kupující dopustí porušení Smlouvy a / nebo VOP, má Zprostředkovatel nárok na náhradu škody v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.

V.2 Kupující je povinen si počínat tak, aby předešel vzniku škody, resp. aby vznik škody odvrátil, popř. aby ji zmírnil.

VI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

VI.1 Je-li Kupující fyzická osoba, která uzavřela se Zprostředkovatelem Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Kupující považován za spotřebitele. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím - spotřebitelem a Zprostředkovatelem z takové Smlouvy, má Kupující ve smyslu § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dál jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení takového spotřebitelského vztahu.

VI.2 Zprostředkovatel tímto Kupujícího v souladu s § 14 Zákona o ochraně spotřebitele informuje o tom, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z uzavřených Smluv je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz.

VII. ODDĚLITELNOST

VII.1 V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.

VIII. VZDÁNÍ SE PRÁVA

VIII.1 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP.

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

IX.1 Kupující bere na vědomí, že Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli změnit vzhled, formu, resp. uspořádání Webového portálu. V takovém případě nevznikají Kupujícímu v této souvislosti jakékoli nároky vůči Zprostředkovateli.

IX.2 Zprostředkovatel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy.

X.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

X.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2017.